Pasek
default_mobilelogo

Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska

realizuje projekt

Dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Szansa dla wszystkich”

RPWP. 07.01.02-30-0209/19

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy 60 kobiet i 40 mężczyzn, w tym 10 osób niepełnosprawnych, z woj. wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji społecznozawodowej w efekcie czego: u min. 34% uczestników projektu nastąpi poprawa

funkcjonowania na płaszczyźnie społecznej i zmniejszy się dystans do zatrudnienia oraz u min. 12% uczestników niepełnosprawnych i min. 25 % uczestników z pozostałych grup

zacznie poszukiwać pracę, podejmie zatrudnienie lub dalszą aktywizację zawodową.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 870 910,85 PLN